ALGEMENE VOORWAARDEN EN VERZENDING

Algemene Voorwaarden van Hellen's Bakery, gevestigd te Capelle aan den Ijssel
Versie geldig vanaf 20 april 2022

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hellen's Bakery. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hellen's Bakery.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hellen's Bakery erkend.
1.4 Hellen's Bakery garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Besteltijd
2.1 U kunt 24/7 bestellen. In principe ontvangt u de produkten binnen 3 dagen, mocht dit technische niet mogelijk zijn nemen wij altijd contact met u op.
2.2 Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Hellen's Bakery is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
2.3 Hellen's Bakery is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen.

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt of binnen redelijke termijn van productie
3.2 Wij versturen met PostNL en niet bij temperatuur boven de 25 C. graden
3.3 In verband met calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de producten niet af te leveren.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de Koper uitsluitend betalen middels vooruitbetaling via iDeal of bij afhaal
4.2 Producten die niet zijn betaald middels iDeal worden niet bezorgd.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 9% BTW.
5.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6. Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hellen's Bakery gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht
7.1 Hellen's Bakery is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij PostNL. storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer.
7.3 Hellen's Bakery behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hellen's Bakery gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
8.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.